Studia niestacjonranezaoczne

Administracja

Pomorska Szkoła Wyższa jest pierwszą i jedyną uczelnią wyższą na Kociewiu, która kształci studentów na poziomie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych od 1pażdziernika 2001 r. Od początku działalności PSW w Starogardzie Gdańskim wykształciła kilka tysięcy absolwentów studiów zawodowych i słuchaczy studiów podyplomowych.

Największą popularnością cieszą się kierunki takie jak Pedagogika, Administracja i Logistyka. Kierunki te dają szerokie możliwości orientacji na rynku pracy, dlatego też naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie programów nauczania tak aby w pełni przygotowywały naszych studentów do wejścia na rynek pracy lub awansu na ścieżce zawodowej.

W naszej uczelni dbamy o współpracę z najbardziej cenionymi wykładowcami z wieloletnim stażem zawodowym, ale także szukamy praktyków i ludzi biznesu, którzy w ramach zajęć warsztatowych przygotują studentów do odważnych decyzji zawodowych.

Zajęcia odbywają się w przestronnych pomieszczeniach, gdzie w pełni zachowujemy komfort i bezpieczeństwo podczas nauki. Dla studentów każdego kierunku organizowane są spotkania z „ciekawymi ludźmi”, po to aby inspirować, motywować i poszerzać perspektywy rozwoju naszych studentów.

Oferta Studiów Podyplomowych Pomorskiej Szkoły Wyższej, jest spójna z ofertą kształcenia na poziomie licencjackim. Zdobywając wyższe wykształcenie proponujemy poszerzenie wiedzy o dodatkową specjalizację, co kompleksowo odpowiada na potrzeby naszych studentów. 

ADMINISTRACJA

Kierunek oferuje dwie specjalności:

Administrację publiczną  

Specjalność przybliża organizację i zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej – rządowej i samorządowej. W ramach wykładanych przedmiotów prezentowane są m.in. formy aktywności administracji, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków jednostki, a także podstawowe zagadnienia zaliczane do sfery materialnego prawa administracyjnego, jak np. instytucje prawa budowlanego czy zasady funkcjonowania stowarzyszeń.

Specjalność kształci przede wszystkim kadrę urzędniczą, w tym pracowników samorządowych i przyszłych członków służby cywilnej. Wiedza przekazywana w ramach tej specjalności ma charakter uniwersalny, przygotowuje do pracy w organizacjach pozarządowych i zakładach publicznych. 


Praktyki i wykładowcy - Urząd Miasta Starogard Gdański

Administrację bezpieczeństwa wewnętrznego

Studia przeznaczone dla osób chcących podjąć zatrudnienie w instytucjach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem państwa a w szczególności w: Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służbie Więziennej, jak również w agencjach ochrony osób i mienia 


Praktyki - KPP w Starogardzie gdańskim

Kwalifikacje i kompetencje absolwenta:

Absolwenci studiów potrafią skutecznie realizować zadania w zakresie ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku oraz otoczeniu społecznym, tak w wymiarze jednostkowym, jak i w wymiarze grupowym (powszechnym). Są przygotowani do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowo - wytwórczym oraz do stosowania nowych zasad oraz procedur ochrony i bezpieczeństwa, wynikających z wymagań Unii Europejskiej oraz standardów światowych. Absolwenci wszechstronnie łączą wiedzę technologiczną z umiejętnościami oraz technikami skutecznego kierowania podległymi im zespołami ludzkimi.

Administracja w sądownictwie i prokuraturze - NOWOŚĆ

Specjalność ta adresowana jest przede wszystkim do osób już zatrudnionych albo planujących w przyszłości zatrudnienie w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratur. Podjęcie studiów na tej specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych oraz prokuratury. Plany studiów obejmują nie tylko zagadnienia o charakterze teoretycznym. Szczególna uwaga zwracana jest na praktyczny wymiar funkcjonowania wspomnianych instytucji. Osoby kończące tę specjalność będą profesjonalnie przygotowane do realizowania zadań dotyczących administracyjnej sfery funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych i prokuratury.

Kształcimy umiejętności istotne dla rynku pracy, istotne dla przyszłego pracodawcy.

W odróżnieniu od studiów ogólnoakademickich (oferowanych przez większość uczelni państwowych i prywatnych) przygotowujących wyłącznie do dalszego studiowania i uzyskiwania dalszych stopni naukowych.

W ramach kierunku nawiązaliśmy współpracę z Gminą Miejską Starogard Gdański oraz Komendą Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim, gdzie nasi studenci odbędą praktyki a część wykładów poprowadzą pracownicy UM jako praktycy zawodu.

Suche fakty:

Według danych z PUP w roku 2011 oraz 2012 administracja publiczna oraz obrona narodowa to najczęściej poszukiwane zawody przez pracodawców.

Spójrzcie na statystyki w 2011 pojawiły się  653 oferty na 239 bezrobotnych, natomiast w 2012 (dane za I półrocze) 560 do 242.

Dane PUP Starogard Gdański za 2011 oraz 2012

Zapraszamy!!!

Pedagogika

 

ZAPISY ONLINE W 5 MIN - KLIKNIJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wiedzy historyczno-filozoficznej do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Specjalności: 

Praca socjalna - NOWOŚĆ!*

Studia na kierunku Pedagogika, w specjalności doradztwo zawodowe i personalne przygotowują do pracy w sektorze doradztwa zawodowego, coachingu, diagnozowania potrzeb na rynku pracy. Oprócz wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii studia kształcą także umiejętności menadżerskie czy zarządzania zasobami ludzkimi. Studia przygotowują także do pracy z osobami różnych kultur. Absolwenci potrafią zaprojektować programy pracy dla osób z różnymi problemami oraz oczekiwaniami, co do rynku pracy.

Absolwenci kierunku Pedagogika, Specjalność: Praca socjalna

  • posiada wiedzę w zakresie nauk społecznych z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, socjologia, która umożliwia realizację zadań jako pracownik socjalny,
  • posiada wiedzę w zakresie diagnozy, dokonuje ewaluacji swojej pracy,
  • potrafi pracować z każdym klientem uwzględniając jego indywidualne potrzeby,
  • posiada umiejętności komunikacyjne niezbędne do prawidłowej pracy z klientem, a także do współpracy pomiędzy instytucjami:
  • miejsca pracy, m. in: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

 

Doradztwo zawodowe i personalne*

Podejmując studia na tej specjalności przygotowany będziesz do udzielania pomocy młodzieży, nauczycielom i rodzicom, a także bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę; wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, wykorzystując w tym celu metody i techniki pomiaru pedagogicznego. Będziesz przygotowany do udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a także łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej.

Posiada wiedzę dotyczącą doradztwa edukacyjno-zawodowego ,

  • posiada wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi,
  • ma umiejętności z zakresu diagnostyki w zakresie doradztwa zawodowego,
  • stosuje pomoc doradczą nastawioną na indywidualne podejście do klienta,
  • zna rynek pracy oraz zasady jego funkcjonowania,
  • potrafi zaprojektować pracę dla osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy 

* specjalność zostanie utworzona pod warunkiem zebrania się grupy