Studia niestacjonranezaoczne

Pedagogika

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wiedzy historyczno-filozoficznej do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

 Specjalności:

Resocjalizacja z aktywnością fizyczną

--------------------------------------------------------------------------------

Cel studiów

Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do podejmowania pracy na stanowiskach wykonawczych lub kierowniczych związanych z resocjalizację jednostek niedostosowanych społecznie oraz profilaktyką i terapią.

Program

Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu:

 • pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • patologii społecznych,
 • terapii resocjalizacyjnej,
 • pedagogiki zdrowia,
 • diagnostyki pedagogicznej w wychowaniu resocjalizacyjnym,
 • metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej.

 Efekty kształcenia

Kończący studia powinni posiadać wszechstronną wiedzę z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz specjalistyczne kwalifikacje w zakresie diagnostyki niedostosowania społecznego, jego odmian i uwarunkowań osobowościowych oraz środowiskowych. Oczekuje się, że będą oni w stanie projektować i skutecznie realizować zindywidualizowane programy oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz dorosłych. Powinni też być przygotowani do profesjonalnego wykorzystania współczesnych metod terapeutycznych w pracy resocjalizacyjnej oraz prowadzenia terapii.

Absolwenci uzyskają specjalistyczne kwalifikacje do pracy w szerokiej gamie placówek i instytucji, które zajmują się profilaktyką społeczną i resocjalizację.

Praktyki - plik 

Karty przedmiotów są dostępne do wglądu w Dziekanacie oraz w bibliotece PSW

Wczesna edukacja z logopedią

--------------------------------------------------------------------------------

Cel studiów

Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy teoretycznej i ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do nauczania oraz prowadzenia zajęć we wczesnym etapie edukacji z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki z uwagi na ich niepełnosprawność.

Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu:

 • pedagogiki wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej,
 • dydaktyki szkolnej,
 • socjologii i psychologii kształcenia oraz wychowania,
 • metodyki zintegrowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych,
 • metodyki edukacji wczesnoszkolnej,
 • zastosowania technik multimedialnych w pracy z dziećmi,

 Efekty kształcenia

Kończący studia powinni posiadać wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczne przygotowanie do pracy w przedszkolu oraz w  szkole we wczesnym etapie edukacji, a także w innych instytucjach wymagających kwalifikacji z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Absolwenci będą zdolni skutecznie rozwiązywać trudne problemy wychowawcze, a także kształtować cechy osobowości dzieci. Będą posiadać umiejętności diagnozowania trudności dzieci w uczeniu się, wykrywania zaburzeń emocjonalnych i wad wymowy oraz podejmowania stosownych działań zapobiegawczych.

 Praktyki - plik

Karty przedmiotów są dostępne do wglądu w Dziekanacie oraz w bibliotece PSW

Doradztwo zawodowe i personalne- NOWOŚĆ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Podejmując studia na tej specjalności przygotowany będziesz do udzielania pomocy młodzieży, nauczycielom i rodzicom, a także bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę; wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, wykorzystując w tym celu metody i techniki pomiaru pedagogicznego. Będziesz przygotowany do udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a także łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej.