Studia podyplomowe

Oligofrenopedagogika

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych,  pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach  szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychologia społeczna
 • Oligofrenopedagogika
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką i głębszą niepełnosprawnością złożoną
 • Metodyka zajęć edukacyjno-terapeutycznych
 • Diagnoza i ewaluacja niepełności intelektualnej
 • Wczesna interwencja u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350godzin
Praktyki: 150 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1100 zł za semestr (rata miesięczna 4X300 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

 • Ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
 • Ma wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnych uwarunkowań tych procesów
 • Ma wiedzę na temat środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących
 • Ma wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Ma wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej ( dzieci, rodziców i nauczycieli) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych

w zakresie umiejętności:

 • Posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków
 • Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów ( w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i nauce
 • Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
 • Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.