Studia podyplomowe

Pedagogika specjalna

Celem wykładów jest wprowadzenie studentów w obszar zagadnień związanych z przedmiotem zainteresowań pedagogiki specjalnej, zaprezentowanie zagadnień teoretycznych i praktycznych odnoszących się do paradygmatu niepełnosprawności, omówienie konsekwencji niepełnosprawności, wskazanie kierunków i zasad pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz zwrócenie uwagi na interpersonalny wymiar oddziaływań rehabilitacyjnych.

Program studiów jest przygotowany i realizowany wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim, w którym pracują doświadczeni specjaliści w tej dziedzinie. Ponadto jeden semestr studiów odbywa się na terenie tego ośrodka.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 • Pedagogika specjalna
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla osób z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Psychologiczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Metodyka zajęć z dzieckiem niedowidzącym, niedosłyszącym i z niepełnosprawnością złożoną
 • Planowanie pracy rewalidacyjnej dla dziecka niepełnosprawnego
 • Praca z dzieckiem zez specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350godzin
Praktyki: 150 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1100 zł za semestr (rata miesięczna 4X300 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

 • Ma elementarną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki i pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk i subdyscyplinami pedagogiki specjalnej
 • Posiada podstawową wiedzę o patologii rozwoju i zaburzeniach w zachowaniu i zaburzeniach funkcjonowania psychospołecznego człowieka
 • Ma elementarną wiedzę o etiologii niepełnosprawności i zaburzeniach funkcjonowania psychospołecznego człowieka w różnych okresach rozwojowych
 • Posiada podstawową wiedzę o diagnozowaniu pedagogicznym, w szczególności o diagnozowaniu potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami społecznego funkcjonowania i działaniach profilaktycznych i możliwościach rehabilitacyjnych i terapeutycznych

w zakresie umiejętności:

 • Potrafi wykorzystywać i integrować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej i związanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań nakierowanych w szczególności na osoby niepełnosprawne
 • Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działaniach pedagogicznych, w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami społecznego funkcjonowania
 • Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
 • Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowisku społecznym; ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu  pedagogiki specjalnej i budowania warsztatu pracy pedagoga
 • Jest wrażliwy na problemy osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie