Przygotowanie pedagogiczne

Kandydatem na studia podyplomowe jest absolwent studiów pierwszego (licencjackich) i/lub drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu szkolnego (rodzaju zajęć). Studia trwają 3 semestry.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

Psychologia

Pedagogika

Elementy prawa i organizacji oświaty w Polsce

Emisja głosu

Dydaktyka

Alternatywne formy kształcenia

Nowoczesne metody dydaktyczne

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350godzin
Praktyki: 150 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1100 zł za semestr (rata miesięczna 4X300 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

w zakresie umiejętności:

w zakresie kompetencji społecznych: