PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W EDUKACJI I ROZWOJU

PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W EDUKACJI I ROZWOJU

Misja

„Edukacja pozytywna jest zatem zastosowaniem wiedzy teoretycznej w środowisku szkolnym (szeroko rozumianym), w którym uwzględnia się nie tylko tradycyjne cele i metody, ale również to wszystko, co pomaga uczniowi wzrastać w dobrostanie (Seligman i in., 2009). Należy podkreślić, że edukacja pozytywna nie wypiera istniejących modeli edukacyjnych skoncentrowanych na umiejętnościach, przekazywaniu wiedzy, ale poszerza je o wiedzę i doświadczenia związane z dobrostanem i jakością życia. Opiera się to na przesłankach potwierdzonych przez badania, mówiących, że dobrostan ludzki, podobnie jak właściwości fizyczne czy umysłowe człowieka, można aktywnie rozwijać oraz kształtować (Peterson, Seligman, 2004; Czapiński, 2004; Lyubomirsky, 2008; Magyar-Moe, 2009; Seligman, 2011). Edukacja pozytywna może więc przynieść liczne korzyści dla ucznia i osób zaangażowanych w proces ich kształtowania. Po pierwsze, promując talenty, zdolności i umiejętności ucznia, wzmacnia się nie tylko jego indywidualne strony osobowości, ale pozytywnie oddziałuje się na relacje między ludzkie oraz szeroko rozumiany wymiar społeczny życia. Po drugie, rozwijając mocne strony charakteru młodego człowieka, pośrednio wzmacnia się faktory obronne chroniące przed zaburzeniami osobowości czy poważnymi chorobami psychicznymi. W końcu dobrostan ucznia pozytywnie skorelowany jest z zaangażowaniem w naukę (postęp dydaktyczny), inaczej mówiąc, rozwijając dobrostan ludzki ucznia, wzmacnia się tzw. tradycyjne cele edukacyjne: zdobywanie wiedzy i przystosowanie do środowiska (Seligman i in., 2009).”

za: P.Kwiatek,P.B. Bajer, Aplikacja psychologii pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Grammar School (Australia),Przegląd Badań Edukacyjnych nr 17(2/2013),Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,Toruń 2013

Cel

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wprowadzenia podstaw psychologii pozytywnej w szeroko rozumiany obszar edukacji i rozwoju człowieka poprzez odkrywanie, rozwijanie zasobów, dobrostan, zakresy działających cech sygnaturowych, tworzenie programów rozwojowych, działań diagnostycznych i pomocowych.

Dla kogo

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i licencjackim : pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników opieki społecznej, kuratorów sądowych, pracowników szkół i przedszkoli, świetlic socjoterapeutycznych, ,osób planujących lub prowadzących własną praktykę pedagogiczną, a także wszystkich pragnących zyskać nowe kwalifikacje w obszarze edukacji i rozwoju. Kurs nie nadaje uprawnień pedagogicznych w rozumieniu ustawy, stąd też wykorzystywanie nabytych uprawnień w placówkach edukacyjnych wymaga posiadania uprawnień pedagogicznych

Uprawnienia

Uczestnicy, po pozytywnym zaliczeniu seminarium dyplomowego, uzyskują uprawnienia i tytuł Konsultanta Edukacji Pozytywnej i Pozytywnego Rozwoju. Upoważniają one do prowadzenia działań edukacyjnych, pomocowych, diagnostycznych, rozwojowych w nurcie pozytywnym w placówkach edukacyjnych a także tam, gdzie prowadzona jest praca edukacyjna i rozwojowa. Otrzymanie dyplomu potwierdzającego nabyte uprawnienia i kompetencje upoważnia do kontynuowania edukacji na kursie podyplomowym nadającym uprawnienia Trenera Edukacji Pozytywnej i Pozytywnego Rozwoju. Ukończenie kursu trenerskiego, po odpowiednim czasie praktykowania nabytych kompetencji pozwala na ukończenie kursu podyplomowego nadającego uprawnienia Superwizora Edukacji Pozytywnej i Pozytywnego Rozwoju

Organizacja

3 semestry – 300 godzin i 150 godzin zajęć praktycznych; sobota, niedziela

Seminarium dyplomowe – egzamin zaliczający proces edukacji :„Projekty edukacyjne i rozwojowe”

Cena: 1500 zł za semestr

Program

1.MODUŁ WPROWADZAJĄCY

 1. Zagadnienia humanistyczno-kulturowe
 2. Paradygmaty pozytywności
 3. Nurty i alternatywy w edukacji
 4. Relacje uczeń – rodzic – nauczyciel
 5. Psychologia pozytywna. Pozytywność, szczęście, motywacja
 6. Organizacja Edukacji Pozytywnej

2.MODUŁ AUTOREFLEKSYJNY

 1. Trening umiejętności interpersonalnych
 2. Kształtowanie kompetencji społecznych
 3. Trening Uważności (Mindfulness)
 4. Lider zmiany
 5. Informacja zwrotna

3.MODUŁ WARSZTATU PRACY

 1. Badanie potrzeb i diagnoza
 2. Projektowanie działań wspierających (narzędziownik)
 3. Projektowanie działań edukacyjnych (narzędziownik)
 4. Projektowanie działań rozwojowych (narzędziownik)
 5. TIK w Edukacji Pozytywnej
 6. Wyszukiwanie informacji

4.MODUŁ SPECJALISTYCZNY

Działania pomocowe w paradygmacie pozytywnym

 1. Warsztat antydyskryminacyjny
 2. NVC – porozumienie bez przemocy
 3. Gamifikacja w edukacji i rozwoju
 4. Seminarium dyplomowe – egzamin zaliczający proces edukacji :„Projekty edukacyjne i rozwojowe”

Zakres kompetencji i uprawnień

Kompetencje Konsultanta Edukacji Pozytywnej i Pozytywnego Rozwoju obejmują:

1.Wykorzystywanie form i metod psychologii pozytywnej w działaniach edukacyjnych, rozwojowych, pomocowych w placówkach edukacyjnych i innych miejscach, w których prowadzona jest praca mająca na celu: rozwój, wsparcie, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w działalności biznesowej, doradczej, pomocy społecznej itp.

2.Wykorzystywanie podstawowych form i metod stosowanych w psychologii pozytywnej:

a/stosowanie modelu PERMA, warsztat lidera zmiany

b/budowanie modelu edukacyjnego, pomocowego i rozwojowego w oparciu o zakres zasobów indywidualnych, cech sygnaturowych itp.

c/rozpoznanie indywidualnych zasobów, potrzeb i przekonań regulujących interakcje społeczne

d/diagnozowanie sytuacji problemowych, prowadzenie procesu zmiany, kompetencje przyszłości

e/stosowanie technik pozwalających na budowanie relacji interpersonalnych w oparciu o trójkąt edukacyjny

f/wykorzystywanie metodyki projektowej i planowania działań rozwojowych ,nowoczesne modele pracy indywidualnej

g/stosowanie technik komunikacji intra- i interpersonalnej, prowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i społecznych

i/zarządzanie zmianą , prowadzenie rozmów motywujących,

j/wykorzystywanie elementów techniki Mindfulness w procesach edukacyjnych, pomocowych i rozwojowych

k/ prowadzenia prostego procesu diagnostycznego w oparciu o poznane narzędzia i techniki możliwe do wykorzystania w działaniach edukacyjnych, wychowawczych, pomocowych i rozwojowych, a także konstruowanie własnych narzędzi

i/wykorzystywanie elementów coachingu, mentoringu i tutoringu w pracy edukacyjnej, wychowawczej , rozwojowej i pomocowej.

j/budowanie i prowadzenie procesu wsparcia

k/wykorzystywanie podstawowych kompetencji cyfrowych

l/wykorzystywanie elementów metodyki NVC