Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją - NOWOŚĆ!!!

Cel studiów

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Adresaci

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, głównie dla pracowników ośrodków wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju małego dziecka, pedagogów, psychologów, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Korzyści dla słuchaczy

Absolwenci nabędą kompetencje do pełnienia funkcji szkolnego koordynatora pracy z uczniem zdolnym.

Uzyskiwane uprawnienia

Do diagnozy i wsparcia rozwoju małego dziecka w przedszkolu, szkole, ośrodku wczesnej interwencji, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ramowy program

 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia rozwoju małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z patologii noworodka i neonatologii
 • Metodyka pracy z rodziną małego dziecka o zaburzonym rozwoju
 • Organizacja i standardy wczesnego wspomagania rozwoju
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna małego dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka
 • Wybrane metody terapii
 • Fizjoterapia
 • Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem
 • Terapia dzieci z zaburzeniami widzenia
 • Terapia dzieci z zaburzeniami słuchu
 • Terapia w niepełnosprawnościach sprzężonych
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z wadami wrodzonymi
 • Podstawy komunikacji alternatywnej
 • Praktyka
 • Seminarium

Forma zaliczenia

Obecność na zajęciach, prace zaliczeniowe dotyczące objawów, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz działań terapeutycznych, złożenie pracy dyplomowej, praktyki.

Ilość godzin

350

Cena i czas trwania: 1100 zł za semetr, 3 semestry