Studia podyplomowe

Zarządzanie oświatą

Studia przeznaczone są dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 • Polityka oświatowa
 • Podstawy zarządzania
 • Marketing edukacyjny
 • Prawo oświatowe
 • Oświatowe zadania samorządu
 • Umiejętności kierownicze
 • Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 270godzin
Praktyki: 30 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1400 zł za semestr (rata miesięczna 4X375 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

 • Zna podstawowe teorie dotyczące organizacji i zarządzania oraz podstawowe funkcje kierownicze
 • Ma rozszerzoną wiedzę na temat struktury systemu edukacji w Polsce
 • Zna metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych właściwych dla organizowania i zarządzania oświatą
 • Posiada wiedzę o normach i regułach dotyczących instytucji oświatowych oraz organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki oświatowe

w zakresie umiejętności:

 • Interpretuje i wyjaśnia zjawiska edukacyjne, potrafi planować rozwój szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym
 • Analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów edukacyjnych
 • Prawidłowo organizuje proces dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczy w szkole lub placówce oświatowej

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
 • Kieruje zespołem pracowniczym i przyjmuje odpowiedzialność za efekty jego pracy
 • Rozumie uwarunkowania prawne i etyczne związane z pełnieniem funkcji kierowniczej w instytucji oświatowej