Zarządzanie

 

Po odbyciu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania zadań specjalisty   z zakresu zarządzania. Absolwenci studiów pierwszego stopnia - zarządzanie otrzymują tytuł zawodowy licencjat. Są w pełni przygotowani do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, posługując się wiedzą uzyskiwaną z wybranych zagadnień z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane podczas studiów, określają możliwości zatrudnienia absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury, firmach świadczących usługi z zakresu: logistyki, spedycji, transportowe, magazynowania, technologii informatycznych, itp., firmach wykonujących usługi wyszukiwania pracowników na stałe oraz agencje pracy tymczasowej), firmach produkcyjnych i handlowych, firmach świadczących obsługę prawną podmiotów gospodarczych (np. kancelarie adwokackie, kancelarie radców prawnych, kancelarie doradców podatkowych, itp.), firmach szkoleniowych oraz zajmujących się zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków własnych organizacji lub ze środków Unii Europejskiej, działach personalnych (human – resources), finansowe, księgowe firm, organizacji pożytku publicznego oraz urzędów administracji samorządowej i rządowej i innych dobieranych ze względu na kierunek studiów. Absolwent studiów może także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Absolwenci kierunku zarządzanie, studia I stopnia:

 • posiadają umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji w dziedzinie zarządzania,
 • mają wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach,
 • posługują się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych,
 • są przygotowani do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach,
 • są przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania (np. specjalisty ds. promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania, analiz ekonomicznych itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa,
 • są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, organizowania pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pracowników i organizacji,
 • potrafią wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym,
 • potrafią opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania organizacji,
 • potrafią opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości,
 • potrafią dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania, rozwiązywania problemów organizacyjnych i usprawniania zarządzania,
 • dokonują wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosowania wybranych z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć.

*Kierunek w trakcie akredytacji. Zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu przez MNiSW